ข่าวสาร

ATEX 95 (94/9/EC)

ข้อกำหนดนี้ใช้สำหรับธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตสินค้ำประเภทอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยแบบป้องกันกำรระเบิด (Explosion – protected trucks) เพื่อให้สินค้ำดังกล่ำวสำมำรถมีกำรเคลื่อนย้ำยภำยในบริเวณพื้นที่สหภำพยุโรป (EU) ได้โดยเสรีโดยได้กำหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนให้บังคับใช้สอดคล้องกันสำหรับทุกประเทศ

ตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน 2546 สินค้ำทุกตัวที่จะทำกำรขำยหรือใช้งำนในภำคพื้น EU จะต้องเป็นไปตำม ข้อกำหนด Directive 94/9/EC

ทั้งนี้ ข้อกำหนด Directive 94/9/EC เป็นมำตรฐำนแรกที่มีกำรระบุข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ สำหรับหัวข้อดังนี้

 • fสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำและไม่ใช้ไฟฟ้ำที่ใช้สำหรับกำรทำงำนในพื้นที่ที่มีก๊ำซซึ่งอำจระเบิดได้เจือปนอยู่ในอำกำศ และ
 • สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำและไม่ใช้ไฟฟ้ำที่ใช้สำหรับกำรทำงำนในพื้นที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรระเบิดจำกฝุ่นละอองที่เจือปนอยู่ในอำกำศ และ
 • สำหรับระบบป้องกันและอุปกรณ์ที่ใช้บริเวณด้ำนนอกของพื้นที่เสี่ยง และเพื่อควำมปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบป้องกันจำกกำรระเบิด


โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้มีกำรปรับใช้ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยแบบป้องกันกำรระเบิดเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ได้แก่ ข้อกำหนด Directives 94/9/EC (สำหรับผู้ผลิต) and 1999/92/EC (สำหรับผู้ปฏิบัติกำร) เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตและผู้ปฎิบัติกำรใช้งำนเครื่องมือหรือระบบป้องกันในบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกำรระเบิด
ข้อกำหนดได้ระบุถึงข้อบังคับพื้นฐำนสำหรับผู้ผลิต ดังต่อไปนี้ :

 • QA / ATEX 95 Certification – ผู้ผลิตควรได้รับกำรรับรองคุณภำพ DIN ISO 9001-2000 ตำมมำตรฐำน ATEX 95 โดยองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับ ทำงด้ำนกำรผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ที่ป้องกันกำรระเบิด (Directive 94/9/EC, Article 8/9/10)
 • กำรพัฒนำปรับปรุงที่เป็นไปตำมข้อกำหนด EN 1755 (เครื่องมือเคลื่อนย้ำย “สำหรับกำรใช้งำนในบริเวณที่เสี่ยงต่อกำรระเบิด")
 • มีสัญลักษณ์ CE ตำมข้อกำหนด Directive 94/9/EC, ย่อหน้ำที่ 10 และ ภำคผนวก X / A.
 • มีกำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น หำกเกิดจำกควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ (ทั้งอุปกรณ์ธรรมดำและแบบป้องกันกำรระเบิด)
 • มีชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง สำหรับทุกส่วนของอุปกรณ์ (ทั้งแบบธรรมดำและแบบป้องกันกำรระเบิด)
 • กำรให้บริกำรดูแลซ่อมแซมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนย้ำย (ทั้งแบบธรรมดำและแบบป้องกันกำรระเบิด)
 • เอกสำรรับรองของอุปกรณ์เคลื่อนย้ำย (ทั้งแบบธรรมดำและแบบป้องกันกำรระเบิด) (รับรองโดยองค์กรที่ได้รับยอมรับ อำทิ PTB, INERIS, CESI เป็นต้น)


ATEX 137 (Directive 1999/92/EC)

มำตรฐำนนี้ใช้เฉพำะผู้ปฎิบัติกำร และบำงประเทศในสหภำพยุโรปอำจมีมำตรฐำนกำรปฎิบัติที่สูงกว่ำ แตกต่ำงไปตำมแต่ละประเทศbr>
ข้อกำหนด Directive 1999/92/EC: สำหรับพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระเบิด – โดยมีกำรกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อกำรพัฒนำด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรทำงำนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกำรระเบิด

 • หลักกำร:
  ข้อกำหนด Directive 1999/92/EC กำหนดไว้เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับผู้ปฎิบัติงำนในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรระเบิด
 • กำรนำไปใช้:
  ในประเทศเยอรมนี ได้มีกำรนำไปใช้ในวันที่ 3 ตุลำคม 2545 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมำตรฐำน BetrSichV ในเรื่อง “อุปกรณ์ที่ต้องเฝ้ำระวัง” สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำงำน (อำทิ รถยกที่ป้องกันกำรระเบิด)โดยอำจจะมีเกณฑ์ซึ่งเข้มข้นกว่ำข้อกำหนดขั้นต่ำตำมมำตรฐำน EU
 • ระยะเวลำปรับตัวก่อนที่จะมีผลบังคับใช้:
  ตั้งแต่ 31 ธันวำคม 2548 เป็นต้นไป ทุกบริษัทจะต้องมีระบบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรระเบิดตำมมำตรฐำน BetrSichV
© 2019 MIAG Fahrzeugbau GmbH
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
D-38120 Braunschweig
Germany
Fon ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 0
Fax ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 50
E-Mail: info@miag.de
This site uses Cookies
×

Click here for our privacy policy