พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานอุปกรณ์ในการขนย้ายที่ปลอดภัยจากการระเบิด

คาจากัดความของพื้นที่เสี่ยงอันตราย และอุปกรณ์ที่ปลอดภัยจากการระเบิด

พื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด ได้แก่บริเวณที่มีการใช้วัตถุไวไฟในการทางาน อาทิ น้ามันเบนซิน แอลกอฮอลล์ สารทาละลาย แก๊ส ควันหรือไอน้า และฝุ่น วัตถุเหล่านี้มีส่วนทาให้บริเวณนั้นๆ มีก๊าซที่อาจติดไฟได้ผสมอยู่ในอากาศ อันเป็นเหตุให้บรรยากาศบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการระเบิด ถ้าเกิดการจุดระเบิด เช่น การเกิดประกายไฟ พื้นผิวที่มีความร้อน หรือไฟฟ้าสถิต อาจทาให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระเบิดได้

เพื่อความปลอดภัย จึงต้องมีข้อกาหนดต่างๆ เพื่อเป็นการจากัดความเสี่ยงเหล่านี้ ในระดับภูมิภาคและสากล พร้อมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายต่างๆ รวมถึงรถยก ก็ไม่ควรมองข้าม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงในการจุดระเบิดของอุปกรณ์ที่จะเป็นต้นเหตุการระเบิดอีกด้วย

โดยบริเวณที่ควรมีการใช้อุปกรณ์แบบป้องกันการเกิดระเบิด ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมันนี และตามสากลโลก มีดังนี้

บริเวณที่ควรใช้อุปกรณ์แบบปลอดภัยจากการเกิดระเบิด


ตัวอย่าง ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใช้งานอุปกรณ์ขนย้ายแบบปลอดภัยจากการระเบิดของ MIAG

ในองค์กรที่ :

  • ใช้แก๊สไวไฟในการผลิต มีการบีบอัด ทาให้เป็นของเหลว และเก็บของเหลวภายใต้แรงอัด
  • ใช้ของเหลวไวไฟในอุตสาหกรรม จัดเก็บ มีการบีบอัด เติม หรือใช้ในการทางาน ในการทาความสะอาด และแยกวัตถุหล่อลื่น และน้ามันจากส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  • ใช้สี หรือสารทาละลาย เป็นวัตถุดิบในการผลิต
  • มีการผลิตหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยางและพลาสติก
  • สถานที่ที่มีกระบวนการ โรงโม่ และเก็บบรรจุวัสดุของแข็งภายในห้องที่มีฝุ่น เช่น โรงงานที่มีฝุ่นที่ติดไฟได้ ผงสี เคมีภัณฑ์ และยาฆ่าแมลง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่แบบ Pulverized โรงงานถ่านอัดเพื่ออุตสาหกรรม โรงงานเคมีเฉพาะทาง โรงงานวัตถุระเบิด และสนามบิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ info@miag.de หากอยากทราบข้อมูล “อุปกรณ์การขนย้ายสำหรับบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิด” เช่น VDMA Publications, PTB ดูได้ที่หน้า “ข่าวสาร”

อุปกรณ์ ตามมาตรฐานของ ATEX
กลุ่ม 1
ในอุตสาหกรรมเหมือง เพื่อการทำงานกับฝุ่นและแก๊สถ่านหิน
กลุ่ม 2
พื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดในอุตสาหกรรมอื่นๆ
มีวัสดุที่ติดไฟได้ปนเปื้อนในอากาศ ระยะเวลาที่มีสารที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิดในพื้นที่
ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน หรือบ่อยครั้ง (มากกว่า 1,000 ชั่วโมง/ ปี) เป็นบางครั้ง (10 – 1,000 ชั่วโมง/ ปี) ไม่เคย หรือน้อยครั้ง (น้อยกว่า 10 ชม/ ปี)
ก๊าส ควันและไอน้ำ โซน 0 โซน 1 โซน 2
ฝุ่น โซน 20 Zone 21 โซน 22
ระยะเวลาข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการ เพื่อใช้ในการคาดการณ์ มิได้อ้างอิงมาจากมาตรฐานใดๆ


วิธีการตัดสินว่าองค์กรของคุณเป็นแบบ “ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน หรือบ่อยครั้ง” ,“เป็นบางครั้ง” หรือ “ระยะสั้นๆ”

  • ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน หรือบ่อยครั้ง หมายถึง ตลอดช่วงเวลาดำเนินงาน (มากกว่า ร้อยละ50 ขึ้นไป)
  • ระยะสั้น คือ เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งต่อปี และมักไม่เกิน 30 นาที
  • บางครั้ง คือ ปริมาณชั่วโมงที่เกิดขึ้นระหว่าง สองข้อด้านบน
© 2019 MIAG Fahrzeugbau GmbH
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
D-38120 Braunschweig
Germany
Fon ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 0
Fax ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 50
E-Mail: info@miag.de
This site uses Cookies
×

Click here for our privacy policy